Algemene voorwaarden

1. Aanmelding
Een verbintenis tussen muziekschool de Sleutel en de cursist komt tot stand middels een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier dat per post of email is verzonden of is overhandigd aan de desbetreffende docent of conciërge van de muziekschool. De verbintenis is voor onbepaalde tijd, m.u.v. de kortlopende cursussen Samen op weg, Muziek op maatkaart en PLUS-cursus.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier stemt de cursist in met deze algemene voorwaarden en de wijze waarop muziekschool De Sleutel de lessen verzorgd.

Het cursusjaar 2019/2020 start op maandag 2 september 2019 en loopt zoveel mogelijk gelijk met de schoolvakanties die gelden voor de regio Noord VO. De docent mag afwijken van de genoemde startdatum.

Bij aanmeldingen van kinderen onder de 18 jaar dient een van de ouders/verzorgers het inschrijfformulier te ondertekenen.

Bij aanmelding en plaatsing gedurende het schooljaar is de eerste lesdag bepalend voor de hoogte van het lesgeld. Deze wordt naar rato van het tarief voor het gehele schooljaar berekend.

Er worden 35 lesmomenten gegarandeerd.

Verzuim van de leerling wordt niet ingehaald tenzij met de desbetreffende docent anders is overeengekomen.

Voor korte cursussen geldt dat zij alleen bij voldoende aanmelding doorgang vinden. Het minimum aantal deelnemers wordt per cursus bepaald.

De verstrekte gegevens (via het aanmeldingsformulier) zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt worden.

2. Lesgeld

Betaling van het lesgeld bij voorkeur via automatische incasso in 10 termijnen. Het is mogelijk een factuur te ontvangen, deze dient in één keer betaald te worden. Op het aanmeldingsformulier kunt u uw keuze kenbaar maken.

Lesgelden tot € 150,- worden in een keer afgeschreven.

Voor een geplaatste leerling geldt de lesgeldverplichting gedurende de hele cursus/workshop/gedurende het gehele schooljaar met inachtneming van het gestelde onder 3: Beëindiging van de lessen.

Muziek op maat kaarten zijn één jaar geldig na ingangsdatum, deze wordt vermeld op de factuur.

De tarieven voor cursisten vanaf 21 jaar zijn inclusief 21% BTW.

Bij niet-inbare gelden worden per herinnering € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

In het geval van een achterstand in de betaling van het lesgeld behoudt de muziekschool zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen. Deze lessen worden niet ingehaald of vergoed.

De muziekschool behoudt zich het recht voor een incassobureau in te schakelen bij het uitblijven van betaling.

3. Kortingsregelingen
• Voor leerlingen die lid zijn van een harmonie- of fanfarevereniging in de gemeente Losser geldt een speciaal kortingstarief.

• Wanneer er meerdere leerlingen uit een gezin les volgen op de muziekschool geldt er een korting van 10% voor het 2e gezinslid en 20% vanaf het 3e gezinslid. Wanneer een van de leerlingen les volgt via een harmonie- of fanfarevereniging telt deze niet mee voor de korting omdat er al sprake is van een korting op het reguliere tarief.

• Leerlingen onder 18 jaar waarvan het inkomen van de ouders onder de 120% van het bijstandsniveau ligt komen in aanmerking voor een vergoeding van het lesgeld door Stichting Leergeld Losser. Ouders kunnen online een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Losser

• Leerlingen vanaf 18 jaar die muziek- of dansles niet kunnen betalen komen in aanmerking voor de Kortingsregeling van de gemeente Losser:

4. Beëindiging van de lessen
Opzegging van de lessen dient schriftelijk of per e-mail gedaan te worden: klantencontact@stichtingfundament.nl Er geldt een opzegging termijn van één maand. Dit geldt ook voor wanneer u de lessen in het nieuwe schooljaar niet voort wilt zetten. U dient de lessen voor 1 augustus op te zeggen.

In de volgende gevallen kan de muziekschool besluiten af te wijken van het hier voorgaand genoemde:
• Bij het niet behalen van 35 lesmomenten buiten schuld van de leerling;
• In het geval van een verhuizing naar een plaats buiten de gemeente Losser
• In het geval van een ernstig ongeval of langdurige ziekte waarbij het niet meer mogelijk is de lessen tot het einde van het schooljaar te volgen;
• In het geval van overlijden.
In alle gevallen geldt een maand opzegtermijn.

5. Persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in de administratie van stichting Fundament waar muziekschool De Sleutel onderdeel van uit maakt. Deze worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd. Daarnaast kan de administratie contact met u opnemen over zaken die de lessen betreffen. Tevens zullen uw contactgegevens verstrekt worden aan de desbetreffende docent om lesinhoudelijke zaken te bespreken.

De cursist heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.

6. Publiciteit
Tijdens de activiteiten van muziekschool De Sleutel (onderdeel van stichting Fundament) kunnen foto’s worden gemaakt die gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u via de docent een formulier aanvragen die u moet invullen. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat u of uw kind niet of onherkenbaar op de foto komt.

7. Overige bepalingen
Bij ziekte of verhindering van de leerling dient de conciërge hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. Dit kan telefonisch of per mail van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur op nummer 053-5381309 of mailadres concierge@muziekschooldesleutel.nl

Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de administratie: info@stichtingfundament.nl

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist de directie.